თენგიზ გაზდელიანი

საქართველოს სოციალური დაცვის, შრომისა და დასაქმების სამინისტრო
ჩაბარებულია: 01.01.1998