იოსებ აბრამიძე

მოსამართლე
ჩაბარებულია: 30.03.2020
გურჯაანის რაიონული სასამართლო

გელა გამრეკლიძე

დირექტორი
ჩაბარებულია: 30.03.2020
ააიპ-კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრი

ილია საბაძე

მერი
ჩაბარებულია: 30.03.2020
წალკის მუნიციპალიტეტის მერია

გიორგი ტაბატაძე

მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან ურთიერთობისა და რეგიონებში განხორციელებული პროექტების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
ჩაბარებულია: 30.03.2020
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

ნარგიზა ილურიძე

ხელმძღვანელი
ჩაბარებულია: 30.03.2020
შპს-თუშური ცხვრის ჯიშსაშენი

მარინე ხურციძე

საერთაშორისო დაბეგვრის სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 30.03.2020
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

პაატა ჯიოშვილი

სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე - სამმართველოს უფროსი
ჩაბარებულია: 30.03.2020
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

ოთარ მახარაშვილი

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი
ჩაბარებულია: 30.03.2020
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია

გიორგი ხარშილაძე

ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე
ჩაბარებულია: 30.03.2020
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ზაზა გურასპაშვილი

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის მ/შ
ჩაბარებულია: 30.03.2020
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო