გურამ ქარქაშაძე

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
ჩაბარებულია: 01.01.1998